Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Recruitment

Recruitment

van recruitment professionals

Vacatures

Wij recruiten recruiters - Recruitment Careers

Recruitment

van recruitment professionals

Vacatures

Headerfoto homepage - Recruitment Careers

Recruitment

van recruitment professionals

Vacatures

Header Homepage - Recruitment Careers

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen / toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Recruitment Careers b.v. voor zover een en ander betrekking heeft op het werven en selecteren van personeel. De omschrijving van 'opdrachtgever' is een ieder (rechts)persoon of onderdeel daarvan aan wie een kandidaat geïntroduceerd wordt door Recruitment Careers b.v.

Onder kandidaat wordt verstaan: een door Recruitment Careers b.v. voorgedragen persoon die aan de opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgesteld in verband met de vervulling van een vacature van opdrachtgever. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst tussen Recruitment Careers b.v. en opdrachtgever indien die voorwaarden door Recruitment Careers b.v. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbiedingen / Offertes
Alle aanbiedingen, offertes en tarieven van Recruitment Careers b.v. waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 60 dagen geldig.

Uitvoering opdracht
De wijze van uitvoering van de opdracht wordt beschreven in de offerte/opdrachtbevestiging. Een offerte/opdrachtbevestiging bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: afspraken betreffende honorarium en andere kosten en afspraken rondom exclusiviteit. Voor zover niet beschreven in de offerte/opdrachtbevestiging, of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht Recruitment Careers b.v. zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de opdrachtgever en bij de opdracht betrokken partijen. De opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door Recruitment Careers b.v. voorgestelde kandidaat binnen 24 maanden na het introduceren van de kandidaat bij de opdrachtgever, in dienst treedt bij opdrachtgever in welke functie ook.

Samenwerking
Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Recruitment Careers b.v. bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren. Indien opdrachtgever de vacature(s) op andere wijze invult, verplicht opdrachtgever zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van Recruitment Careers b.v.

Vertrouwelijkheid
Onder geen enkele voorwaarde mag de opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door Recruitment Careers b.v. voorgestelde kandidaten werkzaam zijn geweest, zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van Recruitment Careers b.v.. Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om indien nodig een werkvergunning te verkrijgen voor de kandidaat alsook het verkrijgen van andere zaken zoals wettelijk benodigde vergunningen, medische verklaringen en certificaten met betrekking tot de kandidaat.

Honorarium
Voor geslaagde opdrachten wordt een honorarium berekend zoals vermeld in de offerte.

Garanties
Recruitment Careers b.v. zal uitermate zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van kandidaten en zich van de geschiktheid trachten te verzekeren, maar geeft omtrent de uiteindelijke geschiktheid geen garanties.
Wanneer kandidaten die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden, binnen de in de offerte gestelde termijn de organisatie verlaten, zal Recruitment Careers b.v. de garantie afspraken zoals overeengekomen in de offerte nakomen.

Facturering
Recruitment Careers b.v. zal een factuur overleggen aan opdrachtgever voor het honorarium op of omstreeks de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat. Indien opdrachtgever een door Recruitment Careers b.v. voorgedragen kandidaat in eerste instantie niet in dienst neemt, maar vervolgens binnen 24 maanden na introductie alsnog een arbeidsovereenkomst aangaat met de betreffende kandidaat, wordt alsnog het honorarium in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever kandidaten, door Recruitment Careers b.v. aangebracht, aan derden presenteert, zal bij een eventuele aanstelling het gebruikelijke honorarium verschuldigd zijn. Bovenstaande geldt eveneens voor aanstelling van kandidaten bij een zusterbedrijf, dan wel een organisatie die in enig ander samenwerkingsverband staan met de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient Recruitment Careers b.v. hierover schriftelijk in kennis te stellen.

Betaling
Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand over het openstaande bedrag. Alle kosten van inning, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag zonder nader bewijs 10% van de verschuldigde hoofdsom aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Recruitment Careers b.v. bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Recruitment Careers b.v. is gerechtigd om prijsverhogingen op grond van overheidsmaatregelen aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang door te berekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening, uit welke hoofde dan ook. Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen opdrachtgever aan of ten behoeve van Recruitment Careers b.v. verschuldigd is, heeft Recruitment Careers b.v. een retentierecht op alle zaken van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Recruitment Careers b.v. kan geen enkele invloed uitoefenen op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werknemers die met de assistentie van Recruitment Careers b.v. zijn aangetrokken. Recruitment Careers b.v. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot schade geleden door opdrachtgever, zijn werknemers of derden als gevolg van het functioneren van deze werknemers. Indien Recruitment Careers b.v. de opdracht door overmacht niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort tot het moment Recruitment Careers b.v. weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

Toepasselijk recht bij geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Recruitment Careers b.v. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Op www.recruitmentcareers.nl maken we gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. We gebruiken zowel functionele als analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website. Door deze melding te sluiten of gebruik te blijven maken van ons site, ga je hiermee akkoord. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier.
Close